สพอ. เชียงดาว ประชุมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 50 ครั้ง

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดยนางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 160 คน ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจากถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว ยังได้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ Quick Win Project ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่
1.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (Next Stept Chiangmai 100%)
2.โครงการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชาและการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช.2ค
3.โครงการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้ระดับหมู่บ้านในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

(Visited 50 times, 1 visits today)