ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง

เข้าชม 36 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้ากลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชาและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อมูล จปฐ. อำเภอเชียงดาว โดยมี นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ได้นำเสนอเตรียมความพร้อมรูปแบบแนวทางการดำเนินการจุดนำร่อง โครงการ Quick Win Project ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชาและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อมูล จปฐ.
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เลือกตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ
# ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 36 times, 1 visits today)