ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนัทธี ธงทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)