พช.ฉวาง ขับเคลื่อนงานแก้จน “คนฉวางไม่ทิ้งกัน”

เข้าชม 14 ครั้ง

1 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30 น.

นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวางพร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอฉวาง กำนันตำบลห้วยปริก ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ม.6 ต.ห้วยปริก

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง

(Visited 14 times, 1 visits today)