สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสายชล ทับทิมเมือง

พัฒนาการอำเภอฉวาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ