กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 3 ครั้ง

📢 สพอ.ชะอวด ลงพื้นที่จัดประชุมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด โดย นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวด มอบหมายให้ นางศิริกัญญา สังข์สงค์ พัฒนากรประสานงานประจำตำบล พร้อมด้วยนายพรชัย หลอดศิลป์ นายอนันต์ อักษรนิตย์ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน
และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ บ้านวังเคียน หมู่ที่ 2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ในการจัดประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนครัวเรือนของหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน พร้อมกับร่วมกันประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH)
ซึ่งผลการประเมิน หมู่บ้าน อยู่ในระดับ “พออยู่ พอกิน ” ซึ่งทางตัวแทนครัวเรือนและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อผนึกกำลัง
ในการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

❇️เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส

❇️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for

(digital camera)สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด

(Visited 3 times, 1 visits today)