ข่าวประชาสัมพันธ์

13 เม.ย. 2565

พช.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนว [...]
13 เม.ย. 2565

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ภายใต้การอำนว [...]
13 เม.ย. 2565

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยก [...]
13 เม.ย. 2565

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠💠วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนว [...]
13 เม.ย. 2565

พช.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน

💠วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวย [...]