อำเภอจตุรพักตรพิมาน : อำเภอและชุดปฎิบัติการตำบลโคกล่าม ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠วันที่ 1  กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมาย นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมพี่เลี้ยงและชุดปฎิบัติการตำบลโคกล่าม ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งตกเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่ ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลโคกล่าม จำนวน 2 ครัวเรือน โดยได้ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาดสภาพบ้านให้ถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 ครัวเรือน และติดตามการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 1 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 สพอ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สพอ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 6 times, 1 visits today)