อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠💠วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายนางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาครัวเรือน และมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
(Visited 15 times, 1 visits today)