อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠💠วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายนางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายทีมพี่เลี้ยงตำบลโคกล่าม ประกอบด้วย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 9 , 10 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 4 ครัวเรือน  โดยได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาครัวเรือน และมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#SDGforAll

(Visited 2 times, 1 visits today)