สพอ.จตุรพักตรพิมาน : ร่วมรณรงค์การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

💠วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2565
เวลา 11.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี  นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน   มอบหมายนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เข้าใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อน Big Data  โดยใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ผ่านโทรศัพท์มือถือ และเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ ได้แก่
1. เมนูเที่ยวชุมชน – การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2. เมนูช้อป OTOP – แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3. เมนูสมาชิก OTOP – การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
4. เมนู 108 อาชีพ – เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี – สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน – รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา – ข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบ รวมถึงองค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน – แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e-book
9. เมนูมีทุน – รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
10. เมนู Big Data – เมนูฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ E-service กรมการพัฒนาชุมชน
11. เมนู Do คนไทย – เมนูตรวจสอบคุณภาพชีวิต/ดัชนี้ชี้วัดความยากจน (TPMAP) ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25  คน ดำเนินการ  ณ ที่ทำการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองพวง หมู่ 11 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19
ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#SDGforAll@Kmi

(Visited 6 times, 1 visits today)