ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนิตยา พลเยี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน