นางสาวธิติมา เกตุโต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชาติตระการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก