ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวธิติมา เกตุโต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชาติตระการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน