นางยุพา แพงจันทร์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเจริญศิลป์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร