สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..16 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน – วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน – ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตระดับบุคคล ครัวเรือน ที่สอดคล้องกับอาชีพและผลการประเมินหมู่บ้าน – ศึกษาพื้นที่ของครัวเรือนในชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..15 มีนาคม 2564….. …..เวลา 16.00 น….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม สนับสนุน กลุ่มทอผ้าครามบ้านสงยาง ในการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..15 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ – การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้วยศาสตร์พระราชาหลักทฤษฎีใหม่และบันได 9 ขั้น – การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน – การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด – การประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่

[...]
อ่านเพิ่มเติม

24 กุมภาพนธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3

…อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.นายพีรกานต์ โคตรโยธา รกท.พัฒนาการอำเภอชานุมาน เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564

…อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

23 กุมภาพนธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564

.อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จังหวัดอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

23 กุมภาพันธ์ 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัญจรตำบลป่าก่อ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและวางแผนการดำเนินงานตำบลป่าก่อ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยทม ม.2 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน ….. [...]
อ่านเพิ่มเติม

22 กุมภาพนธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564

…อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพีรกานต์ โคตรโยธา รกท.พัฒนาการอำเภอชานุมาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเ [...]
อ่านเพิ่มเติม