สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..16 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน – วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน – ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตระดับบุคคล ครัวเรือน ที่สอดคล้องกับอาชีพและผลการประเมินหมู่บ้าน – ศึกษาพื้นที่ของครัวเรือนในชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..15 มีนาคม 2564….. …..เวลา 16.00 น….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม สนับสนุน กลุ่มทอผ้าครามบ้านสงยาง ในการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..15 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ – การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้วยศาสตร์พระราชาหลักทฤษฎีใหม่และบันได 9 ขั้น – การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน – การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด – การประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ชานุมาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอชานุมานลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ของครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน วันที่ 22 มกราคม 2564 👉 [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นายพีรกานต์ โคตรโยธา รกท.พัฒนาการรอำเภอชานุมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ประชุมวางแผนและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ นางมาลาพร ผิวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชานุมาน

….อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมตำบลสัญจร ตำบลป่าก่อ โดยได้ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ

….อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าครามบ้านสงยางในการทอผ้าลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยกลุ่มมีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการมัดหมี่ลายผ้า

….อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าครามบ้านคำเดือยในการทอผ้าลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยกลุ่มมีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการทอผ้า

….อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร…. @พช.ชานุมาน จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นายพีรกานต์ โคตร​โยธา​ รกท.พัฒนาการอำเภอชานุมาน​ เข้าร่วมหน่วยบริการอำเภอยิ้มและศูนย์​ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ บ้านห้วยซำ ม.13 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน

วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 09.00​ น. นายพีรกานต์ โคตร​โยธ [...]
อ่านเพิ่มเติม