สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

นายพีรกานต์ โคตรโยธา

พัฒนาการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..16 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน – วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน – ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตระดับบุคคล ครัวเรือน ที่สอดคล้องกับอาชีพและผลการประเมินหมู่บ้าน – ศึกษาพื้นที่ของครัวเรือนในชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ

20 มีนาคม 2564 / 17:04 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..15 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ – การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้วยศาสตร์พระราชาหลักทฤษฎีใหม่และบันได 9 ขั้น – การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน – การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด – การประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่

20 มีนาคม 2564 / 17:02 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม