สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา

พัฒนาการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕