สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

นายพีรกานต์ โคตรโยธา

พัฒนาการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

@พช.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชานุมาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชานุมาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชานุมาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายพีรกานต์ โคตรโยธา พัฒนาการอำเภอชานุมาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในพื้นที่อำเภอชานุมาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชในอำเภอชานุมานเข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมยักษ์คุ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ………………………………………… #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGsshxi #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #CDDAMNAT #Changeforgood #TheBestofAmnat #อำนาจเจริญต้องเจริญ #ดีเกินคาดอำนาจเจริญ ************************ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

01 ธันวาคม 2565 / 16:55 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 @พช.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายพีรกานต์ โคตรโยธา พัฒนาการอำเภอชานุมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชานุมาน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชานุมาน ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดขยายผลทุนปัญญา เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ………………………………………… #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGsshxi #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #CDDAMNAT #Changeforgood #TheBestofAmnat #อำนาจเจริญต้องเจริญ #ดีเกินคาดอำนาจเจริญ ************************ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

01 ธันวาคม 2565 / 16:37 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน …..16 มีนาคม 2564….. นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย – วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน – วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน – ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตระดับบุคคล ครัวเรือน ที่สอดคล้องกับอาชีพและผลการประเมินหมู่บ้าน – ศึกษาพื้นที่ของครัวเรือนในชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ

20 มีนาคม 2564 / 17:04 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม