สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายไชยัณ์ หนูเอก

พัฒนาการอำเภอช้างกลาง

ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน