นางกานติกานต์ บัวเนียม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอช้างกลาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย changkhlang วันที่ 23 ส.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30  & [...]