ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิศ นันทพ [...]

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอจังหาร (ศจพ.อ.)

🌱วันอังคารที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นาย [...]

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกาศรายชื่อผู้สมั [...]

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

💠@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร Change for Good : องค์ก [...]