รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล”

💠@ สพอ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠วันพุธที่ 1๒ พฤศจิกายน 2563 เวลา 1๑.00 น. นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ พัฒนาการอำเภอจังหาร เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร ดำเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่      ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นางอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและน.ส.นันทศัย จันทรประทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมสังเกตุการณ์ โดยช่วงเช้ามีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 1 ราย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 312 times, 1 visits today)