รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

💠@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :  💠 วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร ได้

(Visited 117 times, 1 visits today)