นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจังหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย changhan วันที่ 26 ม.ค. 2566

💠 สนง.พช.จังหาร : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนร้อยเอ็ด เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่รุ่นที่ ๔