การจัดการองค์ความรู้การขับเคลื่อนตามข้อเสนอการพัฒนางานตามนโยบายที่สำคัญ

เข้าชม 93 ครั้ง
  1. หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐิจและคุณภาพชีวิตบ้านคูน้ำรอบ 2562 (โดยนางสาวณฐมณ ดอกบัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)
  2. การดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจสตรีอำเภอจะนะ 2562 (โดยนางอุษา ยินเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  3. การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านโหนด 2562 (โดยนางจิตตรา  พาหุกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  4. การคัดเลือกครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากครัวเรือนเป้าหมาย 2562 (โดยนางสาวบรมริญ บุตรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  5. การบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) (โดยนายณภัทรสณฑ์  เพ็ชรจำรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  6. การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน (โดยนางสาวปรายปัตย์  คณะทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  7. พัฒนากรกับการขับเคลื่อนทุนชุมชนในหมู่บ้านไทยมุสลิม (โดยนางการณ์ภัสร์  รัตนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
(Visited 93 times, 1 visits today)