การจัดการความรู้ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ ประจำปี 2563

เข้าชม 155 ครั้ง

การจัดการความรู้ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ ประจำปี 2563

  1. การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับองค์กร (โดยนายสุวัฒน์  มีอุปการ  พัฒนาการอำเภอจะนะ)
  2. การคัดเลือกครัวเรือนที่มีมีหัวใจกล้ามาทำโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทาง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (โดยนางสาวบรมริญ บุตรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  3. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (โดยนางจิตตรา  พาหุกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  4. การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เพื่ออาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน (โดยนางสาวปรายปัตย์  คณะทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  5. ปัจจัยเกื้อหนุนในการสนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสำเร็จ (โดยนางการณ์ภัสร์  รัตนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  6. พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 (โดยนางสาวณฐมณ ดอกบัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)
  7. สร้างวิทยากรภาคประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โดยนายณภัทรสณฑ์  เพ็ชรจำรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  8. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหมอไทร (โดยนางอุษา ยินเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  9. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกับความมั่นคงด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และสังคม (โดยนายอนิรุทธ์  ยานะวิมุติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
  10. การส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (โดยนางสาวนภัทธิญา  สรเพ็ชร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
(Visited 155 times, 1 visits today)