การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 14,523 ครั้ง

วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. สมัครด้วยตนเอง

พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ยื่น ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ อำเภอ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทองค์กรสตรี

1. สมัครด้วยตนเอง

พื้นที่จังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตพื้นที่/กทม.ยื่นที่ สกส.

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th/

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

rrr

 

(Visited 14,523 times, 1 visits today)