พอ.จะนะ​ บรรยาพิเศษ​ หัวข้อ​ การน้อมนำหลักปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิต​ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนราษฎร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย​ ประจำปี​ 2562