วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมา ชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน   อย่างมีความสุข”

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

         ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 23 ก หน้าที่ 20)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีหน้าที่ดังนี้
        ขอ 16 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
        (1) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
        (2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
        หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับ อำเภอให้มีความเหมาะสมสอดกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาของอำเภอและจังหวัด บริหารงานพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานพัฒนาชุมชนตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เหมาะสมกับ พื้นที่และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน การส่งเสริมการะบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของขุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาวิธีการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เหมาะ สมกับพื้นที่และชุมชน บริหารจัดการและพัฒนาระบบ้อมูลสารสนเทศชุมชนระดับอำเภอ จัดทำข้อมูลเพ่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล กชช.2ค จปฐ. และข้อมูลอื่นๆ) ในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและให้บริการข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการพัฒนาและการบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน รายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการทำงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสาร ของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บริหารและดำเนินเกี่ยวกับงานสรบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ งานพัสดุ การเงิน และบัญชีของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 444 times, 1 visits today)