ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อสกุล ตำแหน่ง และมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ โทร.0843006247

นายณภัทรสณฑ์ เพ็ชรจำรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.0846325616

นายอนิรุทธ์ ยานะวิมุติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.0954408637

นางสาวบรมริญ บุตรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.0875169595

นายคมสันต์ ขวัญฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.0877984495

นางสาวณฐมน ดอกบัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.0896537353

นายวรศักดิ์ สังขกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  โทร.0996354191

นางนัยดา ลาวนุ้ย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  โทร.0862849405

นางกัญญา ชูศรี  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  โทร.0643653246

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ 
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 
โทรศัพท์/โทรสาร : 074-207108
อีเมล์ chana.cdd@gmail.com

(Visited 437 times, 1 visits today)