โครงสร้างบุคคลากร

นายสุวัฒน์ มีอุปการ

พัฒนาการอำเภอจะนะ

นายอนิรุทธ์ ยานะวิมุติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขุนตัดหวาย ตำบลสะพานไม้แก่น และตำบลแค

นางสาวณฐมน ดอกบัวแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาหว้า และตำบลน้ำขาว

นายวรศักดิ์ สังขกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคู ตำบลท่าหมอไทรและตำบลแค

นายโอม ขันธ์ถาวรรัตน์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านนา ตำบลสะกอมและตำบลคลองเปียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายคมสันต์ ขวัญฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจะโหนง ตำบลตลิ่งชันและตำบลคลองเปียะ

นางนัยดา ลาวนุ้ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลป่าชิง และตำบลนาทับ

(Visited 1,603 times, 1 visits today)