โครงสร้างบุคคลากร

นายสุวัฒน์ มีอุปการ

พัฒนาการอำเภอจะนะ

นายณภัทรสณฑ์ เพ็ชรจำรัส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา และตำบลแค

นายอนิรุทธ์ ยานะวิมุติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขุนตัดหวาย และตำบลสะพานไม้แก่น

นางสาวบรมริญ บุตรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคลองเปียะ และตำบลป่าชิง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายคมสันต์ ขวัญฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจะโหนง และตำบลตลิ่งชัน

นางสาวณฐมน ดอกบัวแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาหว้า และตำบลน้ำขาว

นายวรศักดิ์ สังขกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคู และตำบลท่าหมอไทร

นางนัยดา ลาวนุ้ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสะกอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกัญญา ชูศรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลนาทับ

(Visited 1,468 times, 1 visits today)