ผลการคัดสรรครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับตำบล

เข้าชม 65 ครั้ง

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ตำบลป่าชิง และตำบลนาทับ โดยคัดเลือกจากครัวเรือนเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอจะนะได้คัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการคัดสรรฯ ดังนี้

  1. ประเภทผู้นำครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ได้แก่ นายมะหะหมัด โต๊ะยะลา กำนันตำบลป่าชิง
  2. ประเภทครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับตำบลป่าชิง ได้แก่ นายทนงศักดิ์ หนูคง บ้านเลขที่ 19  หมู่ที่1 ตำบลป่าชิง
  3. ประเภทครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับตำบลนาทับ ได้แก่ นางอัมพร วัชรภัย บ้านเลขที่ 29/3 หมู่ที่8 ตำบลนาทับ
(Visited 65 times, 1 visits today)