คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าชิง จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพองค์กรและคณะกรรมการพัฒนาสตรีด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เข้าชม 288 ครั้ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าชิง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและคณะกรรมการพัฒนาสตรีด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (11 มิ.ย. 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและคณะกรรมการพัฒนาสตรีด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าชิง และแกนนำสตรีในตำบลป่าชิง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ประเภทเงินอุดหนุน โดยจัดขึ้นเพื่อให้แกนนำสตรีในตำบลรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และกำจัดขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันดูแลสุขภาพ ลดปริมาณขยะในชุมชนพื้นที่ตำบล เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือกันในชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการพัฒนาสตรี และแกนนำสตรีในตำบลป่าชิง จำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการ

(Visited 288 times, 1 visits today)