สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะเปิดรับลงทะเบียน OTOP ปี 2561

เข้าชม 400 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะเปิดรับลงทะเบียน OTOP ปี 2561

***โดยดูสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอใดให้ติดต่อขอลงทะเบียน OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนั้น

ประเภทผู้ประกอบการ OTOP

1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน วิสาหกิจชุมชน
2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว เช่น บุคคลธรรมดาที่ผลิตสินค้า OTOP ไม่ได้ตั้งกลุ่ม
3) ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในที่นี้ หมายถึง นิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจำกัด

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
1) อาหาร
2) เครื่องดื่ม
3) ผ้า / เครื่องแต่งกาย
4) ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5) สมุนไพรไม่ใช่อาหาร

กำหนดการรับลงทะเบียน OTOP ปี 2561

ไตรมาส 1/2561 วันที่ 1 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2560
ไตรมาส 2/2561 วันที่ 1 ม.ค. – 20 มี.ค. 2561
ไตรมาส 3/2561 วันที่ 1 เม.ย. – 20 มิ.ย. 2561
ไตรมาส 4/2561 วันที่ 21 ก.ย. – 27 ก.ย. 2561

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการหรือประธานกลุ่ม จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือประธานกลุ่ม จำนวน 1 ชุด
  3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  4. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด
  5. เอกสารอนุญาตให้ทำการผลิต กรณีมีกฎหมายกำหนด จำนวน 1 ชุด
  6. เอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  7. หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) เช่น อย./มชช.ฮาลาล/GMP/ Primary GMP/Q เป็นต้น จำนวน 1 ชุด

*** ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ยื่นหลักฐานสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอะนะ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ โทรศัพท์/โทรสาร : 074-207108

(Visited 400 times, 1 visits today)