ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 •  ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงสร้างบุคลากร
 •  ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
 •  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  • โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
  • อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
  • สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
  • กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 •  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
  • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
  • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
  • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
  • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
  • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
  • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 •   สัญญาอื่นๆ
 •   เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
 •  ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 •  การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
  •  แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
  •  สรุปผลความพึงพอใจ
  •  สถิติผู้เข้าใช้บริการ
  •  กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 

 • คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัิตงานสำหรับเจ้าหน้าที่และวิธีการปฏิบัติ/ข้อควรระวังตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

  คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP ดาวน์โหลด

  คู่มือการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดาวน์โหลด

  คู่มือการบริการจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับประชาชน ดาวน์โหลด

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) ดาวน์โหลด

  พระราชบัญญัติวิธิการงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558) ดาวน์โหลด

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557) ดาวน์โหลด

  พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวโหลด

(Visited 222 times, 1 visits today)