ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุวัฒน์ มีอุปการ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจะนะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน