สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์

พัฒนาการอำเภอชำนิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน