นางกชพร เพ็ชรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี