สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข้าชม 8 ครั้ง

กระบวนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน   ประเด็น–>ความสำคัญของข้อมูล+การใช้ประโยชน์ข้อมูล

 • หมู่บ้านมีข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูล จปฐ. กชช. 2คฯลฯ)
 • ข้อมูลที่มีบอกให้ทราบถึงอะไร (สภาพหมู่บ้าน คุณภาพชีวิต  สภาพปัญหาต่างๆ  สถานะทางเศรษฐกิจ  ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ฯลฯ)
 • หมู่บ้านนำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อะไร (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเมินสถานะหมู่บ้าน ประเมินจัดระดับการพัฒนา ฯลฯ)

2.กำหนดความต้องการร่วมกัน

หมู่บ้าน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคนในหมู่บ้าน  และออกแบบระบบสารสนเทศของหมู่บ้านโดยใช้การมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3.ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ

 • รวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน
 • จัดประเภทข้อมูล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการคมนาคม ฯลฯ เลือกรูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการจัดทำ (เอกสารแผนภาพ กราฟฯลฯ)
 • วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้เป็นสารสนเทศชุมชน นำไปวางแผน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาชุมชนจากสารสนเทศที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ มองหาแหล่งงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ
 • ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ประเด็น  “ความสัมพันธ์ระหว่าง-ข้อมูล-สารสนเทศ-รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)-รายงานการพัฒนาตำบล(TDR)”  ผลสำเร็จ/ การปรับปรุงวิธีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.เผยแพร่และบำรุงรักษา

 • หมู่บ้าน นำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • หมู่บ้าน ประสานหน่วยงานและองค์กรในชุมชนให้มารองรับการดำเนินงานของระบบสารสนเทศชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพื่อบำรุงรักษาให้ระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • ข้อมูล สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

–  ข้อมูลดิบ จัดเก็บข้อมูล พัฒนาการจัดเก็บ มีข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน เป็นความจริงสามารถอ้างอิง เชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ ทันสมัย

–  ระบบข้อมูล จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้าน หาความรู้ใหม่ๆเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้าน

 • ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

– ใช้ IT ในการ จัดระบบข้อมูล ออกแบบ ระบบข้อมูล จัดการสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บองค์ความรู้ ออกแบบการแสดงผล

– ใช้เว็บไซต์ในการสื่อสาร ส่งเสริมการตลาด สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล สร้างกระบวนการเรียนรู้

– ผู้นำชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่

– หน่วยงานภาคีพัฒนา สถาบันการศึกษา สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และร่วมออกแบบรูปแบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

– ทีมงาน สร้าง team work ให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิต (1 หมู่บ้าน ต้องมีอย่างน้อย 1 ด้าน)

ในการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ คณะทำงานฯ จำเป็นต้องหาจุดเด่นของข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้านที่สามารถนำข้อมูลสารสนเทศนั้นมาใช้พัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน โดยนำสารสนเทศชุมชน ที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ร่วมกันของคณะทำงานฯ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 1 ด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชน ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม สารสนเทศที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อชุมชนอื่นๆ ต่อไป  โดยพิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะแล้วนั้นสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านใดบ้างต่อคนในชุมชน จาก 5 ด้าน ( 1 หมู่บ้านต้นแบบฯ ต้องมีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย  1 ด้าน) สารสนเทศที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  ดังนี้

 • 1) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
 • 2) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ (การผลิต การตลาด การจัดการ)
 • 3) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน (ทุนที่เป็นเงิน และทุนที่ไม่ใช่เงิน)
 • 4) สารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน (สร้างภูมิคุ้มกัน)
 • 5) สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชุมชน
(Visited 8 times, 1 visits today)