พอ. ติดตาม..ตรวจเยี่ยม..ให้กำลังใจและชื่นชมผลผลิตการทำโคก หนอง นา สวนเกษตรพอเพียง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา  08.30 – 10.30 น.  นายสถาภรณ์ อันทะระ พัฒนาการอำเภอไชยวาน  ติดตาม…เยี่ยมเยียน…ให้กำลังใจและชื่นชมผลผลิตการทำโคก หนอง นา สวนเกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงปลา ฯลฯ ของ “ครูกนกวรรณ จันทา …ครูพาทำ “ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง ตลอดจนร่วมหารือวางแผนกิจกรรม “ตุ้มโฮมเอาแฮง” ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ของครูกนกวรรณ จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา /ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ แปลงบ้านสวนแม่อนงค์ (เฮียเหลียง-พี่กนกวรรณ) อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 14 times, 1 visits today)