คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet