กิจกรรมสระเกล้าดำหัวของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สพอ.ไชยปราการดำเนินตรวจรับงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช” พื้นที่ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สพอ.ไชยปราการ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564