โครงสร้างบุคคลากร

นางสินิทธิ์ ณ น่าน

พัฒนาการอำเภอไชยปราการ

  นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
(ชำนาญการ)
ประสานงานตำบล
ปงตำ  และ  ศรีดงเย็น
นางสาวนภัทร วงค์คม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบล
หนองบัว   และ  แม่ทะลบ

นายเฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง
อาสาพัฒนา (อสพ.)
(Visited 1,233 times, 1 visits today)