พช.ไชยปราการ เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565

เข้าชม 7 ครั้ง
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ผาแดง บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยปราการ ทหาร ตำรวจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านถ้ำง๊อบ
 
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ นำโดย นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอไชยปราการ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินผลฯ ดังกล่าวด้วย
 
ซึ่งอำเภอไชยปราการได้ทำการคัดเลือกนายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำง๊อบ ม.6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 ดังกล่าว อันเนื่องมาจากเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้เกิดความเจริญ ด้วยแรงกายและแรงใจอย่างมุ่งมั่น โดยได้ปกครองคนในชุมชน ภายใต้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้อย่างสงบสุข กอปรกับคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันบริหารจัดการชุมชน มีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหาด้านยาเสพติด ด้านงานปกครอง งานสงเคราะห์ชุมชน งานพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างดี ตลอดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ให้เป็นพื้นที่ศึกษา ดูงาน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอไชยปราการ ที่สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทั่วถึง
 
Chang for good
สารสนเทศ สพอ.ไชยปราการ
#กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ
(Visited 7 times, 1 visits today)