สพอ.ไชยปราการ ดำเนินการตรวจรับงานโครงการ “โคก หนอง นา พช” พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 23-26 เมษายน 2564

นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์, นางสาวนภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ณ ครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้

ครัวเรือนของนายนพดล พงษ์สุวรรณ พื้นที่บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ครัวเรือนของนางยุพิน นันตา พื้นที่บ้านอินทาราม ม.4 ต. ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ครัวเรือนของ นายปรียทัศย์ สรายุทธ พื้นที่บ้านอ่าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ครัวเรือนของนายคำสุก หอมดวง พื้นที่บ้านแพะ ม.16 ต. ศรีดงเย็น อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

ครัวเรือนของนางกรณ์กาญจน์ ธนดาวพิจารณ์ พื้นที่บ้านเด่น ม.1 ต. หนองบัว อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน เป็นการจัดการเรื่องพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนภูมิสังคมของแต่ละบริบทพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้หลักการพึ่งตนเองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของชุมชนในอนาคต

ซึ่งการดำเนินการตรวจรับงานฯ ดังกล่าว ได้ตรวจรับการจัดซื้อพันธุ์พืช ได้แก่ กล้าลำไย กล้าผักชะอม กล้ามะพร้าวน้ำหอม กล้าฝรั่งพันธุ์กิมจู กล้าอะโวคาโด กล้ามะคาเดเมีย กล้ามะยงชิด กล้าละมุด กล้ามะนาวแป้น และกล้าขนุน

พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกปลาบึก ลูกปลาสวาย ลูกปลาหมอ ลูกปลานิล และไก่พันธุ์ไข่

 

(Visited 11 times, 1 visits today)