ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสตรีปันรัก ปลูกผักปลอดภัย “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” พื้นที่ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เข้าชม 9 ครั้ง

นางธัญรัตน์ สุทธิรักษ์ ครัวเรือนโคก หนอง นา สวนบ้านปราชญ์ พื้นที่บ้านป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และนางชลดา มาลา ครัวเรือนโคก หนอง นา บ้านใหม่พัฒนา ม.6 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการสตรีปันรัก ปลูกผักปลอดภัย “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารสะอาด ปลอดภัย และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกันจากครัวเรือนสู่ชุมชนตามแนวทางดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 9 times, 1 visits today)