เริ่มดำเนินการแล้ว โครงการ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2564

นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์, นางสาวนภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ น.ส.สิรภัทร เอี่ยมสม นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ (งานดินขุด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่ของครัวเรือน นายจำนงค์ มาลา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน เป็นการจัดการเรื่องพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนภูมิสังคมของแต่ละบริบทพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้หลักการพึ่งตนเองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของชุมชนในอนาคต

(Visited 5 times, 1 visits today)