สพอ.ไชยปราการ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ นำโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 7,กลุ่มสัมมาชีพชุมชนกระเป๋าผ้าบ้านป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จัดขึ้นบริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สตรีมีความมั่นคงทางด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สตรี และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด
ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสตรีให้มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ
ซึ่งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เข้าร่วมเข้าจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายได้แก่ กระเป๋าผ้า เสื้อผ้าพื้นเมือง มันฝรั่งทอด และน้ำพริกตาแดง
ทั้งนี้นางปริศนา มะโนเนือง ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การบริหารงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น “ด้านการสวมใส่ผ้าไทย” เพื่อเป็นการสืบสาน และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนอีกด้วย
(Visited 6 times, 1 visits today)