สพอ.ไชยปราการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดดิน โครงการ โคก-หนอง-นา พช. พื้นที่บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์, น.ส.นภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง อสพ.รุ่นที่ 72 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดดินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ณ ครัวเรือนของนายปรียทัศย์ ศรายุทธ พื้นที่บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 10 times, 1 visits today)