สพอ.ไชยปราการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ “โคก หนอง นา พช.” ณ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์, นางสาวนภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ น.ส.สิรภัทร เอี่ยมสม นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ (งานดินขุด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่ของครัวเรือนของ นายกรัณย์ อรรถบุญ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน เป็นการจัดการเรื่องพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนภูมิสังคมของแต่ละบริบทพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้หลักการพึ่งตนเองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของชุมชนในอนาคต

(Visited 8 times, 1 visits today)