สพอ.ไชยปราการดำเนินตรวจรับงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช” พื้นที่ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์, นางสาวนภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ณ ครัวเรือนเป้าหมายของ นายกรัณย์ อรรถบุญ พื้นที่บ้านป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และครัวเรือนของนายจำนงค์ มาลา พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ม.6 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ซึ่งการดำเนินการตรวจรับงานฯ ดังกล่าว ได้ตรวจรับการจัดซื้อพันธุ์พืช ได้แก่ กล้าลำไย กล้าผักชะอม กล้ามะพร้าวน้ำหอม กล้าฝรั่งพันธุ์กิมจู และพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกปลาบึก ลูกปลาสวาย ลูกปลาหมอ ลูกปลานิล และไก่พันธุ์ไข่

(Visited 21 times, 1 visits today)