อำเภอไชยปราการจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนเมษายน 2564

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ มอบหมาย นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยปราการ โดยมี นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการได้ชี้แจงข้อราชการภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้กับที่ประชุม ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน
2. การติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3. ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
4.แจ้งการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี 2566-2570
(Visited 5 times, 1 visits today)